SINE ANNO I. II


SINE ANNO ET LOCO

ali: satelizacija posthominidnega blindiranega modula

BLOK XI STANOVANJE [T.. 5

Resni~na vsakodnevna narava
zemelske osnove hipostazirana v
prostoru pomeni konec metafizike.
Sedaj se za~ne obdobje hiperrealizma

Jean Baudrillard's "Ecstasy of Communication")


Kdo (kaj?) in kako "danes", osem hiperrealisti~nih let po [tokljevi realizaciji instalacije SINE ANNO 1 v Banjaluki (1989) neposredno pred razpadom Jugoslavije, ko je `e "sine anno" kljub temu (postalo?) neke vrste blindirane "skupne "nekropole za potencialno mrtve, vizginule ali razseljene ("o~i{~ene") astronavte iz sarajevsko - ex - yu modula imenovanega, na simbolno-ne-metafori~ni (metonimijskem?)nivoju BLOK XI STANOVANJE [T.5 - torej, da ponovimo, kdo, kaj in kako "{e" stanuje v tem edinem "stanovanju" z vrati, ampak brez o`gane lutke brez o~esa, katero je Bojan [tokelj artisti~no sateliziral in opremil z opti~nimi senzorji (viriliji) v sklopu konstrukcije svojega metalno peep-showw novokiparsko temeljito zablindiranega subjekta-modula? W. Reich je skonstruiural orgonsako {katlo za `ive mrtvece. Ali [tokljev simulaker kot antiutopi~en konstruirani "kiparski" surogat-provokator izku{nje ne-stanovanja za izginule ni tak{na vrsta energoterapeutskega stroja. Vendar tudi ni paleoindustrijska karoserija nekak{nega ballardovsko-baudrillardovskega hiperbolida.
Lutka, najdeni predmet iz devastiranega Bloka-stanovanja, supstituiranog [tokljevim apatinskim modulom, magi~no "poravnava" ra~une med izklu{njop najdbe in izku{njo estetske percepcije realnosti, kot kos vendar pa tudi informacijsko jedro realnosti, vne{ene "odzunaj" v sistem umetnosti. Na izbranem mestu soo~enja. Me{~an Kane ko stoji iz o~I v o~I z resnico lastnega skrivnostnega "popka ro`e"("rosebud"), za katerim kot da vsi skozi slavni Wellesov film I{~ejo in `elijo, kateri kot da jim povzro~a "du{evno bole~ino", sr~no aritmijo, glavobol, zlom in po`ar v medijsko blindiranem in blokiranem Kanevmu cesarstvu. Kane na odru v svojem gradu. Za Kana so leta od 1929. Do 1941. "Sine anno I"., v kateremu resni~no "igra" ena mehani~na "ro`a", v ambientu z odrom in polo`enimi glavami kot jeseni 1989., vendar pa od znotraj korespondira z Sine anno II (1997), "po vsemu kar se je zgodilo". GOLO kosilo je ta trenutek ko se ~lovek zgrozi, ko dojame kaj se mu nahaja na koncu vilic. William S.Burroughs)

Branko Cerovac 22 Nov. 1997