SINE ANNO I. II.


SINE ANNO ET LOCO

ili: satelizacija posthominidnog blindiranog modula

BLOK XI STAN BR. 5

Prava svakodnevna priroda
zemaljskog stani{ta hipostazirana u prostoru zna~i kraj metafizike. Sada po~inje doba hiperrealizma…

(Jean Baudrillard, Ekstaza komunikacije)


Tko ({to) i kako "danas", kojih osam hiperrealisti~kih godina nakon B.O.[.-ove realizacije ambienta Sinne Anno I u Banjoj Luci (1989) uo~I YU-smrti/raspada YU-stani{ta, koje je ve} "sine anno" ionako bilo (postalo?) neka vrsta blindirane "zajedni~ke" nekropole za potencijalno mrtve, nestale ili raseljene ("o~i{}ene") astronaute iz sarajevsko ex-Yu modula zvanog, na simbolno-ne-metafori~koj (metonimijskoj?) razini, BLOK XI STAN BR.5 - dakle, da ponovimo, tko, {to i kako "jo{" stanuje u tom jedinom "stanu" s vratima, ali bez nagorene lutke bez oka, koju je B.O.[. artisti~ki satelizirao i opremio opti~kim senzorima (virilima) u sklopu konstrukcije svog metalnog peep-show novoskulptorski temeljito zablindiranog subjekta-modula?
W. Reich je konstruirao organsku kutiju za `ive mrtvace. Ali [tokljev simulakr kao antiutopijski konstruirani "skulptorski" surogat-provokator iskustva ne-stana za ne-stale nije takva vrsta energoterapeutske ma{ine. A nije ni paleoindustrijska karoserija nekakvog ballardovsko-baudrillardovskog hiperbolida.
"Nikada se nije otkrivao. Davao je samo naznake." To je iz filma Gradjanin Kane (1941) O. Wellesa.
Lutka, nadjeni predmet iz devastiranog sarajevskog Bloka-stana, supstituiranog [tokljevim apatinskim modulom, magi~ki "izravnava" ra~une izmedju iskustva pronalaska i iskustva estetske percepcije realnosti, kao komad, ali i informacijska jezgra realnosti, umetnute "izvana" u sistem umjetnosti. Na odabranom mjestu suo~enja. Oklopljeni Gradjanin Kane kad stane o~i u O~i s istinom vlastitog misterioznog "pupoljka ru`e"(rosebud), za kojim kao da svi kroz slavni znameniti Wellesov film tragaju i `ude, koji kao da jim pri~injava "du{evno bol", uzrukuje sr~ano aritmiju, glavobolju, slom i po`ar u medijski blindiranom i blokiranom Kaneovom carstvu. Kane na odru u svom dvorcu.
Za Kanea su godine od 1929. Do 1941. "Sine anno" I., u kojemu stvarno "igra" jedna mehani~ka "ru`a", u ambijentu s odrom i polo`enim glavama, pada na jesen 1989, ali iznutra korespondira sa Sine ano II (1997), "nakon svega".
GOLI ru~ak je onaj trenutak u kojem se ~ovjek sledi kad shvati {to mu se nalazi na kraju vilice. (William S. Burroughs)

Branko Cerovac
22.11.1997